AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE PROJESİ

Aile İçi Şiddetle Mücadele için Kadın Sığınma Evleri ile İlgili Teknik Yardım

Uygulama Yerleri: Türkiye'de 26 il

Fon Kaynağı: Avrupa Birliği

Uygulama Dönemi: 27.01.2014 - 31.12.2016

Bütçe: 6,601,000 EUR

Background

Kadına yönelik aile içi şiddet ülkemizde ciddi bir toplumsal sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Konuyla ilgili çeşitli istatistiksel veriler, özellikle 2012'nin sonlarına kadar bu şiddet biçimlerine hiçbir şekilde yaptırım uygulanmadığı için, kadın haklarını ve eşitliğini etkilemeye devam eden sosyal ve kültürel normların bir sonucu olarak aile içi şiddeti bildirme konusundaki isteksizliği göstermektedir.

Kadına yönelik aile içi şiddete verilen yanıtın etkili olabilmesi için entegre, geniş kapsamlı ve kurumlar arası olması, aynı zamanda mağdurlara hem destek hem de koruma sunulması ve şiddetin gerçekleşmesine olanak tanıyan tutum ve zihniyetlerin değiştirilmeye çalışılması gerekmektedir. Koruma ve destek hizmetleri açısından, bu genel yanıtın en önemli unusurlarından biri, tam olarak faaliyet gösteren kadın sığınma evleri ve hizmetlerinin sağlanmasında yatmaktadır. Bir kadın sığınma evi, aile içi şiddete maruz kalan kadınların ve çocukların istismar edilme korkusu olmadan yaşayabilecekleri güvenli bir konaklama imkanı sağlamaktadır. İstismara uğrayan kadınlarla çalışmanın yol gösterici ilkesi, kadın haklarının savunulması ve kadınların bağımsız ve onurlu bir yaşam sürmeleri için güçlendirilmesine yönelik bir taahhütnamedir.

Amaç

Proje'nin genel amacı Türkiye'de kadınların insan haklarının korunması için Türk Hükümeti'nin çabalarına katkı sağlamaktır. Daha spesifik olarak, 26 ilde şiddete maruz kalan kadınlar için destek hizmetleri oluşturarak ve/veya geliştirerek kadınların şiddete karşı yeterli korunmaya sahip olmalarını sağlamaktır. Proje sonundaki başarılı çıktılar;

 • Proje'nin uygulandığı 26 ilde şiddete maruz kalan kadınlar için destek hizmetlerinin oluşturulması ve/veya sağlanması yoluyla 26 ilde şiddete karşı korumanın arttırılması.
 • Proje'nin uygulandığı 26 ilde kadınlara yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi için merkezi ve yerel yönetim organları ile yerel sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi.

Proje'nin genel amacı Türkiye'de kadınların insan haklarının korunması için Türk Hükümeti'nin çabalarına katkı sağlamaktır. Daha spesifik olarak, 26 ilde şiddete maruz kalan kadınlar için destek hizmetleri oluşturarak ve/veya geliştirerek kadınların şiddete karşı yeterli korunmaya sahip olmalarını sağlamaktır. Proje sonundaki başarılı çıktılar;

 • Proje'nin uygulandığı 26 ilde şiddete maruz kalan kadınlar için destek hizmetlerinin oluşturulması ve/veya sağlanması yoluyla 26 ilde şiddete karşı korumanın arttırılması.
 • Proje'nin uygulandığı 26 ilde kadınlara yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi için merkezi ve yerel yönetim organları ile yerel sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi.

Proje Faaliyetleri

Proje Bileşeni I: 

Proje'nin uygulandığı 26 ilde şiddete maruz kalan kadınlar için destek hizmetlerinin oluşturulması ve/veya sağlanması yoluyla 26 ilde şiddete karşı korumanın arttırılması için;

 • 26 proje ilinde toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili mevcut durum, şiddete maruz kalan ve/veya şiddet tehdidiyle karşı karşıya olan kadınlara sunuan hizmetlere ilişkin Mevcut Durum Analizlerinin ve Eğitim İhtiyaç Analizlerinin gerçekleştirilmesinin ardından her il için İl Eylem Planlarının geliştirilmesi,
 • Kadın danışma merkezlerinin kurulması ve yardım hatlarının etkin kullanımının desteklenmesi,
 • Hizmet sağlayıcıların eğitilmesi ve bir denetim mekanizması oluşturulması yoluyla önleyici/koruyucu hizmet kalitesinin iyileştirilmesi,
 • Kadına yönelik şiddet ile mücadele için merkezi ve yerel idari makamlar ve yerel STK'lar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla koordinasyon, izleme ve denetim mekanizmalarının oluşturulması veya güçlendirilmesi için destek sağlanması,
 • Sığınmaevleri, ilk kabul birimleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ve sığınmaevi sonrası destek mekanizmalarının her ilde kurulması ve güçlendirilmesine katkı sağlanması,
 • Proje iletişim stratejisi geliştirmek,
 • AB üye ülkeleri ve Türkiye'deki diğer illere Etüt turlarının düzenlenmesi.

Proje Bileşeni II: 

Proe'nin uygulandığı 26 ilde kadınlara yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi için merkezi ve yerel yönetim organları ile yerel sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi için;

 • Belediyeler ve diğer yerel yönetimler ile yerel STK'lar için bir denetim mekanizması model taslağı geliştirmek üzere Uzman Komite toplantılarının düzenlenmesi,
 • Tüm yerel yönetimler ve yerel STK'lar için ulusal düzeyde bir idari destek ve denetim mekanizması oluşturulması,
 • Yerel ve uluslararası STK'lar arasında ağlar oluşturulması,
 • Belediyelere ulusal düzeyde destek mekanizmalarını tanıtmak amacıyla bölgesel toplantılar yapılması,
 • Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede yeralan STK'ların kapasitelerini geliştirmei ve bu STK'lar tarafından hizmet sağlanmasını amaçlayan bir hibe programının uygulnamasına teknik yardım ve destek sağlanması.

Posta programını açın (yapılandırılmışsa) veya e-posta adresini görüntüleyin

Posta programını e-posta